I) Nhân sự của Phòng

Họ Và Tên

Chức Vụ

Đậu Trọng Bình

Trưởng Phòng

Nguyễn Đức Độ

Phó Phòng

Lâm Thị Thanh Hằng

Nhân Viên

Võ Minh Ngọc

CTV

II) Phòng quản trị thiết bị

Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trong trường, lập quy hoạch xây dựng, tu sửa và sử dụng các công trình xây dựng, công tác cung ứng theo dõi sử dụng và quản lý vật tư thiết bị phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất trong trường.

A) Chức năng

1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác: quản lý sữa chữa và sử dụng hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị điện nước theo doi bảo vệ an ninh trật tự - phòng cháy – chữa cháy trong các cơ sở của nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên.  theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng quản trị .

B) Nhiệm vụ

1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và thực hiện cơ sở vật chất theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường. Thực hiện các thủ tục, lưu trữ hồ sơ về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sửa chữa, nâng cấp, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường nhằm bảo đảm các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của Trường. Tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị.

3. Tham gia về quản lý xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Tổ chức thực hiện quy trình lập dự án đầu tư, phê duyệt, tổ chức thiết kế, thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình, bàn giao thiết bị theo quy định.

4. Thực hiện trang bị tài sản, cấp phát văn phòng phẩm theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Phục vụ thiết bị, phòng học, giảng đường bảo đảm hoạt động giảng dạy của Trường.

5. Quản lý. Thực hiện sửa chữa ban đầu các thiết bị tin học, thiết bị văn phòng. Tư vấn, đề xuất sửa chữa trang thiết bị để bảo đảm các hoạt động trong Trường.

6. Quản lý máy bơm, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện lạnh, điện sinh hoạt trong toàn Trường. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện tiết kiệm điện, nước trong Trường.các cơ sở

7. Tổ chức kiểm kê tài sản; tổ chức và tham gia hội đồng thanh lý tài sản theo quy định.

8. Bảo đảm vệ sinh trong khuôn viên Trường; phòng làm việc của Ban Giám hiệu; phòng họp, phòng học, giảng đường của Trường.

9. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Trường. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy. Hàng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy; tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức.


Liên hệ Phòng Quản trị Thiết bị

Địa chỉ: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 154 017