Kế hoạch tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cấp cơ sở và trực thuộc.

Kế hoạch tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cấp cơ sở và trực thuộc.

 

 


Chia sẻ